Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de 3 oude wetten:

  • ‘Natuurbeschermingswet 1998’
  • ‘Flora- en Faunawet’
  • ‘Boswet’

De nieuwe Wet Natuurbescherming heeft als doel de regels te bundelen en het gemakkelijker inzetten van deze wet.

GRAS Advies heeft voor elke gewenste ontwikkeling en/of ingreep in de natuur de juiste expertise, certificaten en werkwijze. Per onderdeel worden hieronder de kwaliteiten m.b.t. de Wet Natuurbescherming toegelicht.

Flora Fauna Quickscan

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient het projectgebied geïnventariseerd te worden met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten. Het doel is het behoud van populaties en het beschermen van soorten.

Naar aanleiding van deze Quickscan (ook wel ‘verkennend veldonderzoek’) kunnen eventuele restricties of vervolgstappen in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nader onderzoek naar een bepaalde soort.

Nader onderzoek

Naar aanleiding van een Quickscan kan een aanvullend onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar:

  • mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen
  • mogelijke vliegroute(s) voor vleermuizen
  • bepaalde vissoorten in een beek

Voor elk onderzoek wordt gekeken naar de juiste expertise (zoogdieren, insecten, vissen, vleermuizen etc.) om zo de juiste deskundige ter plekke te krijgen.

Natuurtoets

Wanneer men voornemens is een ruimtelijke ontwikkeling in een beschermd natuurgebied (bijvoorbeeld Natura 2000) uit te voeren, dienen de effecten te worden onderzocht middels een Natuurtoets.

In de Natuurtoets wordt het projectgebied onderzocht op te verwachten (negatieve) effecten door de toekomstige inrichting.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies