Nieuwe AERIUS Calculator beschikbaar!

Sinds vandaag is de nieuwe verbeterde versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. In deze versie zijn nu ook depositiewaarden af te lezen tussen 0.00 mol/ha/jr en 0.05 mol/ha/jr (de voormalige drempelwaarde). Ook zijn er rekenkundige wijzigingen doorgevoerd waardoor de uitkomsten voor afstanden kleiner dan 1 kilometer nauwkeuriger zijn.

Hoe werkt de nieuwe calculator?

De nieuwe calculator lijkt qua uiterlijk en functionaliteit op de vorige. Als invoer worden gegevens over verkeer, bouwwerkzaamheden, uitstoot van gasgestookte installaties en/of andere stikstofbronnen ingevoerd. De uitkomst bestaat uit een overzicht van Natura 2000-gebieden waar een depositie van meer dan 0.00 mol/ha/jr plaatsvindt, een lijst van de feitelijke depositiewaardes en per ingevoerde stikstofbron de uitstoot van die bron.

Welke consequenties heeft de nieuwe calculator voor het aanvragen van vergunningen? 

Voor projecten waarvoor de AERIUS berekening voor geen enkel Natura 2000-gebied een depositie groter dan 0.00 mol/ha/jr laat zien, kunnen omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Voor projecten die leiden tot een stikstofdepositie van meer dan 0.00 mol/ha/jr kunnen vooralsnog geen omgevingsvergunningen aangevraagd worden.  Wij adviseren om voor die projecten door middel van intern of externe salderen de netto stikstofuitstoot dusdanig te verminderen waardoor deze projecten in netto depositie hebben van minder dan 0.00 mol/ha/jr.

Wat kunt u zelf als opdrachtgever doen om de stikstof uitstoot van projecten te verminderen?

De stikstofuitstoot kan voor zowel de aanleg als het toekomstig gebruik op meer manieren verminderd worden. Voor woningbouw is gasloos bouwen een belangrijke maatregel. Ook de keuze van in te zetten werktuigen zoals kranen en vrachtwagens heeft een groot effect. Tenslotte kan de stikstofuitstoot van het huidig gebruik in mindering gebracht worden op de uitstoot tijdens het toekomstig gebruik. Deze maatregelen vallen alle onder intern salderen. Een andere mogelijkheid is om middels extern salderen de totale netto emissie te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door een koppeling aan te brengen met een project in de buurt wat een sterk positief netto resultaat heeft op de stikstofuitstoot. Een voorbeeld van dat laatste is het beëindigen van agrarisch gebruik van een aangrenzend perceel of het verlagen van de snelheid op wegen in de omgeving.

Wat kunnen DAGnl en GRAS Advies hierin betekenen?

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen adviseren wij om een stikstofberekening te laten uitvoeren. Onze ecologen van GRAS Advies kunnen deze berekening voor u uitvoeren. Ook denken wij bij alle projecten mee over hoe de stikstofemissie  gereduceerd kan worden. De DAGnl projectleiders en specialisten kunnen u adviseren over stikstof reducerende maatregelen en de te volgen stappen.

Heeft u inhoudelijk vragen? Neem contact op met André van Proosdij: andre.vanproosdij@grasadvies.nl | 0655476553 of Lucas de Haan: lucas.dehaan@grasadvies.nl | 0615021552.  Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw eigen contactpersoon bij DAGnl.